Skolplan & värdegrund

Skolans huvuduppdrag är att ansvara för att barnen lägst når de uppsatta kunskapsmålen i alla ämnen. Huvudansvaret för barnens sociala fostran har föräldrarna. Skolan ska bistå föräldrarna med att få barnen att förstå och respektera de normer, etiska och moraliska koder som gäller i vår sociala gemenskap. Tolerans och respekt för varandra ska prägla skolans vardag. Skolan ska inte vara värdeneutral! Skolan ska hjälpa eleverna att utveckla empati och respekt för andra människors lika värde. Det innebär att skolan aktivt ska arbeta mot mobbning, rasism, negativ särbehandling och kränkande språkbruk.
Vi vill lära barnen att olikhet är en tillgång. Gruppen ska vara en resurs för individen att se sig själv. Vi har valt att arbeta med åldershomogena grupper för att vinna fördelarna med kontinuitet i gruppen.
 
Det är nödvändigt att barn tidigt lär sig samspel med andra barn och vuxna, att de lär sig lyssna och tala, resonera, förklara ett arbete, försvara en åsikt, ta ställning för och emot. Detta för att kunna utvecklas till demokratiska samhällsmedborgare. Skolan ger en unik möjlighet att utveckla dessa egenskaper, den vill vi utnyttja och värna om!
Varje barn ska känna sig sedd och uppskattad för den han/hon är, och trivas i skolan. Varje barn ska också känna att det bidrar till klassens/skolans utveckling och ständiga förbättring. Ett sätt att arbeta för dessa frågor är genom aktiva klass- och elevråd, samt regelbundna utvecklingssamtal med den enskilde eleven/föräldern.
 
Det är viktigt hur miljön formas. Vi vill att den ska vara flexibel och bjuda in till kreativt arbete. Barnen ska känna att de kommer till en inspirerande arbetsplats där de får utveckla alla sina språk, de ska känna att vi ställer krav på dem, att vi tror att alla barn är kompetenta barn som vill och kan lära sig så länge de känner att det är meningsfullt och begripligt.
 
Vi vill möta barnen utifrån den kompetens de har när de kommer till oss, det är viktigt att ständigt få gå framåt i sitt lärande! Vårt arbetssätt bygger på en integration av de estetiska ämnena och de teoretiska och vi arbetar med tema- och projektarbeten. Elevernas eget intresse måste vara drivkraften i allt arbete men ansvaret för att eleverna får relevant undervisning vilar på lärarna.
 
I våra pedagogiska planeringar finns angivet vad barnen ska lära sig i de olika ämnenas områden, där finns också matriser som tydligt visar vad nästa steg i elevens kunskaps- och färdighetsutveckling är. Elever och föräldrar ska informeras om kursavsnittets innehåll och mål innan undervisningen påbörjas.
I de fall vi märker att barnet inte kommer att hinna till utsatt mål för årskursen erbjuds ett extra år. Rektor beslutar om sådan åtgärd efter samråd med föräldrarna. Vi är av den uppfattningen att vi gör barnen en otjänst genom att släppa dem vidare i skolsystemet innan de nått erforderliga kunskaper
 
Diagnoser av olika slag används. Under våren i åk 3 och åk 6 genomförs de stora nationella proven i svenska och matematik. Målet är att alla elever ska vara minst godkända, de flesta ska ha kommit längre och ha en fortsatt stark lust till lärande när de lämnar Hammarbyskolan.
 
Om man siktar mot stjärnorna så når man minst till trädtopparna!
 
För att kunna skapa en miljö som främjar barnets nyfikenhet och lust att lära samt förmåga till empati och respekt för andra människor krävs tydliga normer för det sociala umgänget i skolan, ordning och reda och positiva relationer mellan lärare, elever och föräldrar.
 
 
Vårt motto är:

Det ska vara roligt och lärorikt i skolan, både för barn och vuxna!

 
 
Värdegrund för skola:
 • Skolan ska prioritera lärandet
 • Skolan ska skapa delaktighet
 • Skolan ska vara för var och en
 • Skolan ska vara en hälsofrämjande miljö
 
Värdegrund för personal:
 • Jag vet att alla kan lära sig
 • Jag tror på min yrkesskicklighet
 • Jag har höga förväntningar(på eleverna, på mig själv, på mina medarbetare & på ledningen)
 • Jag skapar möjlighet till framgång
 • Jag är en ledare och en förebild
 • Jag bekräftar barn och unga varje dag
 
Respektera dig själv och dina kamrater!
 • Respektera egna och andras arbeten!
 • Kom i tid till alla lektioner!
 • Håll din arbetsplats ren och var rädd om vår skola!
 • Lämna ytterkläder och skor på anvisad plats. Mössa/keps är inte tillåtna inomhus.
 • Gå lugnt in i klassrummet och sätt dig på din plats.
 • Gör dina läxor i tid!
 • Godis och tuggummi är förbjudet i skolan.
 • Mobiltelefon ska vara avstängd under skoltid.
 • Vi accepterar inte att du slåss, svär eller hotar din omgivning.
 
Sanktioner när inte reglerna följs:
 • Barn som stör undervisningen och klassens arbete får under övervakning av vuxen arbeta med individuellt arbete utanför klassrummet.
 • För sen ankomst och störande uppträdande på lektionerna innebär att barnet missar undervisningstid. De uppgifter som skulle ha gjorts i skolan får därmed göras på rast eller som hemarbete. Om barn kommer försent upprepade gånger till första lektionen kontaktas föräldrarna som har det yttersta ansvaret för att detta fungerar.
 • Skadegörelse åtgärdas av barnet och föräldern. Antingen ekonomiskt eller genom egen arbetsinsats.
 • Dåligt uppförande i matsalen kan leda till att barnet avvisas från matsalen för dagen.
 • När övriga regler inte följs arbetar vi efter vårt elevvårdsprogram.
 
Elevvårdsprogram
 • Läraren samtalar med eleven.
 • Skolledningen samtalar med eleven.
 • Läraren kontaktar föräldern.
 • Samtal med lärare, elev och förälder.
 • Elevvårdskonferens med föräldrar, rektor lärare och ev. skolpsykolog, skolsköterska, speciallärare, familjebehandlare från resursenheten.
 • Om inte ett samarbete mellan hem och skola kommer till stånd och föräldern tydligt brister i sitt föräldraansvar är skolan skyldig att kontakta de sociala myndigheterna.
 
Eftersom vi vet att följande punkter har stor betydelse för hur barnen lyckas önskar vi att föräldrarna:
 • Visar intresse för barnens skolarbete.
 • Organiserar och stödjer barnen med deras läxarbete.
 • Ser till att barnen passar skolans tider.
 • Sjukanmäler barnet i rätt tid, d v s före kl 7.30.
 • Stödjer barnets läsutveckling genom att uppmuntra barnets läsande, men också genom högläsning.
 • Ser till att barnet har med sig nödvändig utrustning till skolan.
 • Stödjer skolans regelverk och de sanktioner som vidtas när de inte följs.
 • Deltar i föräldramöten och skolans övriga traditioner.
 • Deltar i utvecklingssamtal och ev. upprättande av åtgärdsprogram.
 • Inte drar sig för att kontakta skolan med synpunkter och funderingar.
 
Kontrakt
Vi skriver värdegrundskontrakt med elever och föräldrar. Elevernas kontrakt förnyas vid varje läsårsstart.
Dela:
Kategorier: